fbpx
beta design logo

Betingelser

Betingelser

Nærværende almindelige betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse på alle leverancer, produkter og services fra BETA Design & Udvikling (i det følgende ”BETA”). Afvigelse fra Betingelserne kræver særskilt skriftlig aftale.

2. Betaling
Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt fakturadato + 8 dage. Ved senere betaling tillægges renter i henhold til Rentelovens regler. Ved opgaver af større omfang eller over længere tidsforløb, forbeholder BETA sig retten til at a’conto fakturere hver måned. Såfremt en faktura ikke er betalt til forfaldsdato, er BETA berettiget til at stoppe yderligere arbejde, indtil alle udeståender er betalt, inkl. Udstede faktura for alt igangværende arbejde.

3. Immaterielle rettigheder
Kunden erhverver som udgangspunkt retten til det materiale og produkter, som er udarbejdet af BETA efter direkte opdrag fra Kunden, såsom slogans, logoer, designs, tekster etc. Ejendomsretten til produkter, leveret til Kunden, overgår dog først til Kunden i det øjeblik, at Kunden har betalt den underliggende faktura fuldt og helt, idet der ikke fra BETA’s side accepteres modregning af nogen art. Indtil fakturaen er betalt, har Kun den alene en ikke-eksklusiv og fra BETA’s side opsigelig brugsret. Brugsretten kan i sådant tilfælde bringes til ophør fra BETA’s side ved simpelt påkrav herom. Enhver anvendelse af BETA’s rettigheder skal herefter ophøre. BETA bevarer altid retten til at blive krediteret i forbindelse med leverede produkter, ligesom leverede produkter, der i det offentlige rum, er krediteret af BETA, ikke må ændres radikalt uden samtykke fra BETA.

BETA er endvidere til enhver tid berettiget til at genbruge de tanker, principper og ideer, som måtte ligge bag en leverance, således at det alene er det leveredes faktiske og konkrete udformning, som er overgået til Kunden. I det omfang, at der er anvendt tredjeparts rettigheder ved udførelsen af en opgave, vil dette blive oplyst til Kunden, og Kunden må selv sørge for at erhverve og opretholde de nødvendige tilladelser, licenser, godkendelser etc.

4. Mangler
BETA påtager sig et ansvar efter dansk rets almindelige regler for eventuelle fejl og mangler, som kan konstateres ved en leverance med følgende forbehold: BETA har dog altid ret til at foretage afhjælpning af en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Kunden er ikke berettiget til at kræve naturalopfyldelse eller forholdsmæssigt afslag, men kan alene kræve erstatning. En erstatning skal være begrænset til enten værdien af den underliggende faktura for leveringen af den leverance, som måtte være behæftet med mangler eller DKK 50.000,00, hvad end der af de 2 beløb måtte være lavest.

5. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Kunden og BETA skal afgøres under anvendelse af dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting.