fbpx
beta design logo ‣ Hjemmeside design og webshop

Betingelser

Betingelser

Nærværende almindelige betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse på alle leverancer, produkter og services fra BETA Design & Udvikling (i det følgende ”BETA”). Afvigelse fra Betingelserne kræver særskilt skriftlig aftale.

Betaling
Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt fakturadato + 8 dage. Ved senere betaling tillægges renter i henhold til Rentelovens regler. Ved opgaver af større omfang eller over længere tidsforløb, forbeholder BETA sig retten til at a’conto fakturere hver måned. Såfremt en faktura ikke er betalt til forfaldsdato, er BETA berettiget til at stoppe yderligere arbejde, indtil alle udeståender er betalt, inkl. Udstede faktura for alt igangværende arbejde.

Betalingsordning
BETA tilbyder betalingsordning ved køb af softwareløsninger eller visuelle identiteter med en samlet værdi på min. 28.000 t. kr. I alle former for betalingsordninger foreligger det på skrift, at der inden tilbudets godkendelse, er indgået aftale om en betalingsordning. Med mindre andet er skriftligt aftalt, indbetales 50% ved godkendelse af tilbud, 25% ved 1. godkendelse og 25% ved 2. godkendelse (afsluttende overlevering).

Immaterielle rettigheder
Kunden erhverver som udgangspunkt retten til det materiale og produkter, som er udarbejdet af BETA efter direkte opdrag fra Kunden, såsom slogans, logoer, designs, tekster etc. Ejendomsretten til produkter, leveret til Kunden, overgår dog først til Kunden i det øjeblik, at Kunden har betalt den underliggende faktura fuldt og helt, idet der ikke fra BETA’s side accepteres modregning af nogen art. Indtil fakturaen er betalt, har Kun den alene en ikke-eksklusiv og fra BETA’s side opsigelig brugsret. Brugsretten kan i sådant tilfælde bringes til ophør fra BETA’s side ved simpelt påkrav herom. Enhver anvendelse af BETA’s rettigheder skal herefter ophøre. BETA bevarer altid retten til at blive krediteret i forbindelse med leverede produkter, ligesom leverede produkter, der i det offentlige rum, er krediteret af BETA, ikke må ændres radikalt uden samtykke fra BETA.

BETA er endvidere til enhver tid berettiget til at genbruge de tanker, principper og ideer, som måtte ligge bag en leverance, således at det alene er det leveredes faktiske og konkrete udformning, som er overgået til Kunden. I det omfang, at der er anvendt tredjeparts rettigheder ved udførelsen af en opgave, vil dette blive oplyst til Kunden, og Kunden må selv sørge for at erhverve og opretholde de nødvendige tilladelser, licenser, godkendelser etc.

Rettigheder i samarbejdet
Kunden erhverver ejendomsret og enhver anden rettighed til programmer, analyser, rapporter, dokumenter og lignende, som BETA frembringer som led i nærværende kontrakt, dog ikke BETAs egne systemer, licenser, rapporter og adgange, der bibringes i samarbejdet.


Ansvar
BETA påtager sig ansvaret hvis kunden lider et tab, såfremt dette er en direkte følge af BETAs manglende overholdelse af denne kontrakt eller har udvist grov forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Grov forsømmelighed indebærer ikke 3. partslicenter, som Kunden ejer, eller eventuelt opretter i forbindelse med udførelsen af arbejdet.


Tavshedspligt
Kunden og BETA har tavshedspligt i forhold til begge parters private og interne ageren, samt det kendskab de måtte få til hinandens forretningsforbindelser i forbindelse med opgavens udførsel. Dette er også gældende efter kontraktens udløb. Alle priser og faktureringer mellem Kunden og BETA er underlagt tavshedspligt. Kunden kan afgive nærmere instrukser herom, herunder f.eks. bede om underskrift af en non-disclosure aftale.


Forsinkelser
BETA er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes leveringsforsinkelser fra andre leverandører, som BETA ikke har indgået aftale med. BETA er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold på kundens side. Såfremt der i aftalen måtte være truffet bestemmelser om levering til bestemte tidspunkter, har BETA ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt kunden ændrer opgavens omfang/indhold, eller ikke rettidigt leverer aftalte oplysninger, tegninger, dokumenter, data eller lignende, som er en forudsætning for opgavens udførelse. BETA har endvidere ret til tidsfristforlængelse på minimum 14 dage pga. afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over en periode, der omfatter juli/august måned, ligesom BETA har ret til tidsfristforlængelse, hvis der er tale om længerevarende sygdom, som kan dokumenteres ved lægeerklæring.


Uoverensstemmelser
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, samt de betingelser, der måtte være forbundet hermed, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten. Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 14 antal dage efter afsendelsen af en skriftlig advarsel. Dette varsel skal redegøre for grundlaget for beslutningen og tydeligt definere følgerne, hvis der ikke rettes op på de nævnte, problematiske forhold. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, som ikke kan løses i mindelighed, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole.

Mangler
BETA påtager sig et ansvar efter dansk rets almindelige regler for eventuelle fejl og mangler, som kan konstateres ved en leverance med følgende forbehold: BETA har dog altid ret til at foretage afhjælpning af en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Kunden er ikke berettiget til at kræve naturalopfyldelse eller forholdsmæssigt afslag, men kan alene kræve erstatning. En erstatning skal være begrænset til enten værdien af den underliggende faktura for leveringen af den leverance, som måtte være behæftet med mangler eller DKK 50.000,00, hvad end der af de 2 beløb måtte være lavest.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Kunden og BETA skal afgøres under anvendelse af dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting.